LOC Chair

Koichi Nagao

LOC Honorary Chairs

Masafumi Shirai
Mikio Namiki

LOC Co-Chairs

Masato Fujisawa
Tomohiko Ichikawa

LOC Vice Chairs

Reiko Okawa
Haruaki Sasaki
Masataka Sata
Masayasu Koyama
Satoru Takahashi
Masayuki Takeda
Hikaru Tomoe
Atushi Nagai
Yoshiharu Miyazaki

LOC Treasurer

Koichi Nakajima

LOC Secretary General

Yoshikazu Sato

LOC Honorary Members

Nobuhisa Ishii
Akihiko Okuyama
Ken Marumo

Local Scientific Committee

Haruhito Azuma
Toshiyasu Amano
Soichi Arakawa
Mototsugu Oya
Hiroshi Okada
Nobuo Okui
Toshikazu Otani
Yukiko Katagiri
Shigemasa Katayama
Masahito Kawatani
Hiroshi Katayama
Kazunori Kimura
Yasusuke Kimoto
Motoaki Saito
Yoshikazu Sato
Hiroaki Shibahara
Saturu Shimura
Kazuhiro Suzuki
Jintetsu So
Satoshi Takahashi
Atsushi Takenaka
Kimie Tanaka
Akira Tsujimura
Hikaru Tomoe
Mitsuru Noguchi
Norio Nonomura
Masahiro Hashizume
Takashi Fukagai
Miho Fijii
Yasuhisa Fijii
Shinya Furukawa
Shigeo Horie
Naoya Masumori
Tadashi Matsuda
Akio Matubara
Hideaki Miyake
Akihiko Yonezawa

Local Finance Committee

Mototsugu Oya
Yoshikazu Sato
Yuki Sekiguchi
Mineo Takei
Masayuki Takeda
Koichi Nakajima
Tatsuya Nakatani
Norio Nonomura
Osamu Yokoyama

LOC Vice Secretary General

Shin Imai
Keiko Okumura
Yasuhiro Kaiho
Katsuyuki Kuratsukuri
Ko Kobayashi
Yoshitomo Kobori
Norifumi Sawada
Masato Shirai
Toshihiro Tai
Shinichi Hisasue
Shinichiro Fukuhara
Kazuhito Matushita

LOC Advisory Members

Yoichi Arai
Toru Araki
Fuminobu Ishikura
Hiroshi Ishizu
Takehisa Iwai
Teruaki Iwamoto
Seiichiro Ozono
Hiroyuki Oda
Yoshiaki Kumamoto
Sogo Saito
Masaharu Takanami
Hitoshi Takamoto
Isao Hara
Hideki Fuse
Katsuo Furukawa
Kazukiyo Miura
Tsuneharu Miki


Print